No title... No title... No title... No title... No title...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị Văn phòng Sở

1. Vị trí và chức năng
Văn phòng Sở Giao thông vận tải (gọi tắt là Văn phòng) là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải về công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; hành chính, quản trị; văn thư, lưu trữ; cải cách hành chính; pháp chế; tài chính văn phòng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Tham mưu công tác tổ chức cán bộ: công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

 Tham mưu công tác thi đua khen thưởng: xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực; thẩm định, đề xuất các hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

 Tham mưu công tác hành chính, quản trị: văn thư, lưu trữ, tiếp nhận và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cơ quan. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, hiếu hỷ. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính, quản lý mạng tin học cơ quan và trang thông tin điện tử của Sở.

 Tham mưu công tác tài chính, tài sản, kế toán: ban hành các quy chế, quy định về tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền của Sở; quản lý nguồn ngân sách nhà nước cấp nguồn thu phí, lệ phí đúng quy định của Nhà nước; quản lý tài sản của cơ quan; thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan Sở theo quy định của pháp luật.

 Thực hiện thẩm định các văn bản do Sở phát hành; rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Ngành giao thông vận tải ban hành; kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành; đóng góp các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp ngành yêu cầu.

 Thừa lệnh Giám đốc Sở ký phát hành các văn bản và xử lý công việc được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nội dung văn bản ký và những việc đã xử lý. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải phân công.

Thống kê truy cập
  • Đang online: 74
  • Hôm nay: 825
  • Trong tuần: 6,711
  • Tất cả: 1,364,053