No title... No title... No title... No title... No title...

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý kế hoạch-kết cấu giao thông

I. Vị trí và chức năng
Phòng Kế hoạch - Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông là Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Giao thông vận tải, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Giao thông vận tải về công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch xây dựng dựng cơ sở hạ tầng giao thông; quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông; công tác thống kê của ngành.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Tham mưu công tác kế hoạch, quy hoạch:
a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải và giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện;
b) Tổng hợp và đề xuất các phương án để điểu chỉnh các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với tình hình phát triển kinh teed xã hội theo chủ trương của ngành và của tỉnh;
c) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;
2. Tham mưu quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:
a) Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý;
b) Tham mưu các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;
c) Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định: phân loại đường thủy nội địa; công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa theo thẩm quyền; chấp thuận chr trương xây dựng cảng, bến thủy nội địa; công bố cảng thủy nội địa; cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo thẩm quyền;
d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
đ) Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;
e) Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa đang khai thác do địa phương quản lý hoặc Trung ương ủy thác quản lý;
f) Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng, bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý.
g) Phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện công tác xây dựng giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới.
3. Tham mưu quản lý chất lượng công trình giao thông:
a) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn và kiểm tra các văn bản quy phạm páp luật, các quy chuẩn, quy định có liên quan trong các giai đoạn thực hiện đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình giao thông khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bãn vẽ thi công, dự toán xây dựng các công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c) Tổng hợp báo cáo tình hình chất lượng xây dựng các công trình giao thông thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.
4. Tham mưu công tác thống kê: tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của ngành; báo cáo công tác quy hoạch, công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông, công  tác xây dựng giao thông nông thôn khi có yêu cầu.
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải phân công.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 759
  • Trong tuần: 8,828
  • Tất cả: 1,007,674