Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách

       Ngày 06/10/2021 vừa qua, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Theo đó, để tạo sự chuyển biến thật sự việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng ngân sách thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
  1. Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hàng ngày, nội dung sinh hoạt thường xuyên, hàng tháng của chi bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức và cộng đồng trách nhiệm để thực hiện; khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. 
       2. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành phải gương mẫu chấp hành và nêu gương trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng nếp sống văn minh. Nghiêm cấm việc lợi dụng để “biếu xén”, đưa tặng quà với động cơ vụ lợi, không trong sáng. Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, “chè chén” xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 
       3. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế đạt yêu cầu. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, bộ phận một cửa các cấp; tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công vụ; tăng cường các cuộc họp trực tuyến để tiết kiệm thời gian, chi phí; không tổ chức các cuộc họp không cần thiết. 
       4. Tổ chức các hoạt động tết, lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ động thổ, khánh thành công trình…phải triệt để tiết kiệm, thiết thực, an toàn, hiệu quả, không phô trương, hình thức; đồng thời tăng cường thực hiện xã hội hóa các hoạt động này, nhưng không thương mại hóa lễ hội. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là chấp hành nghiêm việc cử đoàn đi làm việc, học tập kinh nghiệm nước ngoài; việc đi nước ngoài phải thật sự cần thiết cho công việc, có kế hoạch rõ ràng; thời gian, số lượng người đi hợp lý, chi phí phải tiết kiệm theo đúng quy định; phải có báo cáo đánh giá kết quả sau chuyến đi và vận dụng có hiệu quả vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
       5. Tiếp tục cụ thể hóa, quy định cụ thể, rõ ràng chi phí tổ chức hội nghị, tiếp khách, văn phòng phẩm, công tác phí, xăng, dầu, điện, nước, mua sắm phương tiện, tài sản, sử dụng máy móc, thiết bị đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành; không sử dụng phương tiện công vào mục đích cá nhân. Công khai, minh bạch trong phân bổ, quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước.
       6. Tập trung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ngay khi cho chủ trương đầu tư đến hoàn thành công trình, dự án. Các công trình, dự án được đầu tư phải thiết thực, mang tính lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo đột phá và gắn chặt với quy hoạch; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài, hiệu quả kinh tế - xã hội thấp. 
       7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước và công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản 3 lý và sử dụng ngân sách. Kịp thời phát hiện để chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.
       Hoạt động trên nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng lên, góp phần tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước./.

 

Linh Phương 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 39
  • Trong tuần: 441
  • Tất cả: 1809370